GOVERNING COUNCIL
Dr. A C CHANDRASEKHAR RAJU CHAIRMAN
Sri K V SEKHAR RAJU MEMBER
Sri K SYAMA RAJU MEMBER
Sri M VENKATARAMANA RAJU MEMBER
Sri C S SUNDER RAJU MEMBER
Ar. VIRENDRA GIRIDHAR MEMBER
Ar. RANJEET NAIK MEMBER
Ar. MANISHA KAREKAR MEMBER
Prof. S V RAVINDRA MEMBER
Prof. SHIVASHARANAPPA PATIL MEMBER
Prof. ANITA DHARMAPAL CONVENOR